Skip to content Skip to footer
0 items - €0.00 0

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten bij herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles
over bedenktijd.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie op te slaan die:
persoonlijk aan hem gericht, op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie verhindert
van de opgeslagen informatie.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt dat
consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten verkoopt
aanbiedingen;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met sluiting van de
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Communicatietechnologie op afstand: middel waarmee een a
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Matthanbooks
E Info@matthanbooks.nl
Kamer van Koophandel 8215789

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandkoming
overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
beschikbaar gesteld aan de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, moet vóór de overeenkomst op afstand
gesloten is, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij
Het verzoek van de consument wordt zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, is in afwijking van het vorige lid en daarvoor
de overeenkomst op afstand tot stand komt, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
op zodanige wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld dat deze door de consument op een
eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden gelezen en op verzoek van de consument verkrijgbaar zijn
wordt kosteloos elektronisch of anderszins verzonden.
4. Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument
van tegenstrijdige algemene voorwaarden, altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling die het meest
gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen
de betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van
het origineel zo dicht mogelijk
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen ‘naar de geest’ te worden beoordeeld
van deze voorwaarden.
7. Onzekerheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen
te interpreteren “naar de geest” van deze voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld
vermeld in het aanbod.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken
maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot:
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer
kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft met name:
de prijs inclusief belastingen;
eventuele verzendkosten;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
of het herroepingsrecht van toepassing is;
de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs betaalt
garanties;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de
gebruikte communicatiemiddelen;
of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke basis deze voor de consument is
advies is;
de wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
de in de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst herstellen;
eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze toepast
kan gedragscodes elektronisch raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een transactie van lange duur

Artikel 5 – De overeenkomst
1. Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een
beveiligde webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer:
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag in te dienen
de uitvoering weigeren of bijzondere voorwaarden verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op:
zodanig dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, stuur mee:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al heeft verstrekt
de consument vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur.
6. In geval van een langdurige transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid
van de respectievelijke producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij het leveren van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
redenen om binnen 14 dagen te annuleren. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product
door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het
het product wilt houden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen te doen,
na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Openbaarmaking moet kenbaar worden gemaakt aan de consument
door middel van het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Na de
consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product terug te sturen
binnen 14 dagen retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken op tijd zijn
geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
4. Indien de klant niet heeft aangegeven na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen gebruik te willen maken,
zijn herroepingsrecht uitoefenen resp. het product niet aan de ondernemer heeft geretourneerd, is de aankoop een
feit.
Bij het verlenen van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
opzeggen gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, verwijst de consument naar de door de ondernemer verstrekte informatie
het aanbod en/of uiterlijk bij de bezorging verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten bij herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, bedragen de kosten van terugzending maximaal €10.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar
restitutie binnen 14 dagen na annulering. Voorwaarde is wel dat het product al is geretourneerd
door de webwinkelier is ontvangen of sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd.
Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument
geeft uitdrukkelijk toestemming voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige behandeling door de consument, is de consument:
aansprakelijk voor waardeverlies van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product indien door:
de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft gekregen, dit moet
vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2
en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod vermeldt,
tenminste tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of
gedurende een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken
niet meer geldig;
over weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zijn de prijzen van de aangeboden producten en/of producten
diensten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer producten of diensten afnemen waarvan de prijs gekoppeld is aan:
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
bieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
staan vermeld in het aanbod.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit heeft bedongen en:
ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten,
geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product te vervangen conform de
verkeerde prijs.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden, de
op het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de datum
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften van het sluiten van de overeenkomst.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan
normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering bij de ondernemer te zijn gemeld
schriftelijk te melden. Retourneren van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
in nieuwstaat.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Maar de ondernemer
nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing
door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van de
Producten.
5. De garantie geldt niet indien:
de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten doen
repareren en/of bewerken;
de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn
behandeld of in strijd met de instructies van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;
de fout geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal maken
met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
het uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, aanvaardt de onderneming
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 werkdagen uitvoeren, tenzij de consument hiermee akkoord is gegaan
met een langere levertijd. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet lukt
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument deze uiterlijk 30 dagen nadat hij
geplaatste bestelling heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
oplossen. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
4. De geschatte levertijd is 2-3 werkdagen. De consument heeft geen recht op eventueel vermelde voorwaarden
afleiden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. Bij ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag betalen dat de consument
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging betaald.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze gecommuniceerd
bericht dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen is het herroepingsrecht niet mogelijk
zijn uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
levering aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Bezorging geschiedt door Post NL.
9. De verzendkosten zijn voor rekening van de consument.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
annulering

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de
levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde annuleren met inachtneming van
van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot en met
levering van producten (elektriciteit inbegrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
opzeggen voor bepaalde tijd met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van maximaal een maand.
3. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten sluiten:
op elk moment annuleren en zijn niet beperkt tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaald
periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit inbegrepen) of diensten, mogen niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor een
bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid wordt een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de
regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en tijdschriften wordt stilzwijgend verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
kan de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten sluiten:
op elk moment annuleren en zijn niet beperkt tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaald
periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit inbegrepen) of diensten, mogen niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor een
bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid wordt een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de
regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en tijdschriften wordt stilzwijgend verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
kan de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
of diensten, mogen alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden
als de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dagelijkse,
nieuws en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) worden niet stilzwijgend voortgezet en eindigen
automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
1. Als een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, mag de consument de overeenkomst na één jaar opzeggen
te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij in redelijkheid en billijkheid
verzet zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen termijn.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen
betaald binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van a
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, deze termijn gaat in nadat de consument de bevestiging van de
akkoord is ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden
ondernemer te melden.
3. Bij wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om
de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
volgens deze klachtenregeling.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden
worden aan de ondernemer voorgelegd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening berekend
receptie beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
ondernemer geantwoord binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer:
de consument kan een meer gedetailleerd antwoord verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenbeslechting.
5. Bij klachten dient een consument zich eerst te wenden tot de ondernemer. Het is ook mogelijk om
om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr). Webshop is momenteel niet
aangesloten bij een keurmerk bij een geschillencommissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders is overeengekomen
duidt op.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze of de
de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
hebben, is alleen Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de
consument en dient schriftelijk of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame manier.